Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 

§1. Zasady podstawowe

 

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników ZnanyStylista.pl.

ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są w szczególny sposób chronione i zabezpieczone przed dostępem  nieupoważnionych osób. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych ZnanyStylista.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Serwis ZnanyStylista.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o Klientach i Salonach fryzjerskich, w związku z czym ich dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 

 §2. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez ZnanyStylista.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. ZnanyStylista.pl używa plików cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp do serwisu ZnanyStylista.pl oparte są o  pliki cookies, jednak najczęściej konieczna jest co najmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce przeważnie nie zabrania korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Pliki cookies są też używane do zbierania ogólnych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

 

§3. Dane wymagane podczas rejestracji

 

1. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: nick, hasło, adres poczty elektronicznej, nazwa Salonu, miasto, telefon oraz wygenerowany jednorazowo kod aktywujący Konto. Klient, który nie jest właścicielem Salonu, może zostać zobowiązany do podania jednorazowo upoważnienia od właściciela Salonu, do zarządzania placówką. Powyższe Upoważnienie potrzebne jest wyłącznie do weryfikacji uprawnień Klienta przez ZnanyStylista.pl, który nie jest właścicielem salonu.

2. Dane, które są ujawniane o Użytkowniku:

Opinie wystawiane przez Użytkownika podpisane są wybranym przez niego podczas rejestracji podpisem (nickiem). Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane. Dane podawane przez Użytkownia podczas rejestracji to: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

3. Dane ujawniane w Profilu Salonu:

W Profilu Salonu wyświetlają się wszystkie dane podane podczas rejestracji Klienta, z wyłączeniem, hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Klienta opcjonalnie.

4. Podczas umawiania wizyty w Salonie konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te będą widoczne dla Klienta, w którego Salonie umawiana jest wizyta i ewentualnie dla recepcji Salonu. W polu „informacje dodatkowe” opisać można swoje preferencje,  pole to służy głównie do przekazania informacji technicznych dotyczących wizyty w Salonie.

 

§4. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Klienta jest ZnanyStylista. ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności ZnanyStylista.pl, szczególnie dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

2. ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Klienta ZnanyStylista ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. przetwarza dane Salonu w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Salonu przez Klienta.

3. Udostępnione przez Użytkownika lub Klienta dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym ZnanyStylista.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przezZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

 

 §5. Treści zamieszczane przez Użytkowników i Klientów o Salonach 

 

1. Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach publicznie widoczne są dla wszystkich.

2. Przechowywanie i ochrona informacji:

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez firmę ZnanyStylista (administratora danych).

 

§6. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

 

1. Użytkownik lub Klient w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w ZnanyStylista.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, administrator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawaZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o.może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika lub Klienta osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika oraz Klienta lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o.jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 

§7. Linki odsyłające do innych stron internetowych

 

ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują linki odsyłające zamieszczane w ZnanyStylista.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w ZnanyStylista.pl link odsyłający.

 

§8. Informacje wysyłane do Użytkownika lub Profesjonalisty

 

ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w ZnanyStylista ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o.może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik lub Klient wyraził na to  uprzednią zgodę akceptując Regulamin serwisu ZnanyStylista i jego załączniki. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Wszystkie salony fryzjerskie w jedym miejscu. Stopka Znanego stylisty.

Copyright Znany Stylista 2015. All rights reserved

Graphic & CodeAURA GROUP