Regulamin

REGULAMIN SERWISU ZNANY STYLISTA

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Serwisu ZnanyStylista.pl należy najpierw uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Usługi Serwisu ZnanyStylista.pl oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jednocześnie ZNANY STYLISTA - EKWE Sp. z o.o. gwarantuje, że ZARÓWNO REJESTRACJA W SERWISIE, JAK I POSIADANIE PAKIETU STANDARD SĄ I ZAWSZE BĘDĄ BEZPŁATNE.

POSIADANIE 1 ROCZNEGO PAKIETU PREMIUM NIE POWODUJE AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻENIA KONTA I NALICZANIA DODATKOWYCH OPŁAT. PO WYGASNIĘCIU PAKIETU PREMIUM KONTO PRZECHODZI W PAKIET STANDARD I STAJE SIE CAŁOWIECIE BEZPŁATNE.  

 

§1. Postanowienia Ogólne

1.Definicje:

1.1 ZNANY STYLISTA – EKWE Sp. z o.o., zwana dalej Usługodawcą,  z siedzibą we Wrocławiu, 52-231 Wrocław, ul. Terenowa 40, adres biura projektu: Wrocław, 52-231, ul. Terenowa 40, NIP 899-278-18-31, REGON 363577043, e-mail: biuro@znanystylista.pl.

1.2 ZNANYSTYLISTA.PL – serwis prowadzony przez EKWE Sp. z o.o. w języku polskim, w ramach którego organizowane jest publikowanie ofert i rezerwacji online o charakterze otwartym, na usługi oferowane przez Usługodawców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, pod adresem: http://www.znanystylista.pl.

1.3 USŁUGA – jest przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników serwisu, którą oferuje Usługodawca zgodnie z zasadami opisanymi w Serwisie ZnanyStylista.pl, drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na żądanie Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron.

1.4 UŻYTKOWNIK – to osoba fizyczna odwiedzająca ZnanyStylista.pl, a także osoba, która dokonuje za pośrednictwem serwisu rezerwacji usług świadczonych przez Klientów lub innych czynności w ramach dostępnych funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę.

1.5 KLIENT - Użytkownik będący właścicielem salonu fryzjerskiego (stylizacji), upoważnionym do zarządzania salonem: managerem salonu fryzjerskiego (stylizacji), fryzjerem (stylistą) oraz innym nie wymienionym powyżej wykonującym czynności zarządcze w salonie fryzjerskim (stylizacji) oraz czynności fryzjerskie (stylizacji). 

1.6 SALON – miejsce wykonywania usług fryzjerskich (stylizacji) i około fryzjerskich (stylizacji).

1.7 WŁAŚCICIEL – Status nadawany Klientowi, który jest uprawniony do zarządzania informacjami o Salonie.

1.8 PROFIL - zbiór informacji i opinii na temat Salonu lub Klienta umieszczony w Serwisie ZnanyStylista.pl.

1.9 KONTO – rekord w bazie danych ZnanyStylista.pl, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Klientem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.

1.10 PAKIET STANDARD – darmowy profil w serwisie ZnanyStylista.pl z podstawowymi uprawnieniami do zarządzania panelem salonu.

1.11 PAKIET PREMIUM – płatny profil w serwisie ZnanyStylista.pl z pełnymi uprawnieniami do zarządzania panelem salonu.

2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Przedmiotowy Regulamin wiąże Usługodawcę i Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy cywilnoprawnej.

 

§2. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu ZnanyStylista.pl

 

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę to:

1.1. Umożliwianie Użytkownikom publikowania informacji i opinii o Klientach i Salonach zestawionych według miast i kategorii.

1.2. Udostępnienie wyszukiwarki Salonów.

1.3. Powiadamianie o nowych informacjach i opiniach.

1.4. Umożliwianie Klientom podawania i korygowania informacji o sobie oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników.

1.5. Umożliwianie umawiania wizyt u Klientów i w Salonie, które udostępniły taką możliwość uruchamiając Kalendarz Wizyt.

1.6. Informacje i opinie o Klientach i Salonach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych opinii  oraz szczegółowości wypełnionego profilu.

1.7. Udostępnienie większości usług Serwisu bezpłatnie, w szczególności niepobieranie opłat za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Klientach i Salonach.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu ZnanyStylista.pl i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

 

§3. Warunki świadczenia usług w ramach serwisu ZnanyStylista.pl

 

1. Warunki techniczne korzystania z Usług w Serwisie ZnanyStylista.pl to:

a) dostęp do sieci Internet,

b) posiadanie konta e-mail,

c) przeglądarka internetowa, jedna z wymienionych: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej obowiązującej wersji.

2. Każdy w Serwisie ZnanyStylista.pl  może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Klientach i Salonach, oraz korzystać z wyszukiwarki na stronie głównej       Serwisu.

3. Użytkownik zalogowany uprawniony jest również do:

a) wystawiania opinii Klientom i Salonom. Każdy Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię temu samemu Salonowi i Klientowi,

b) zgłaszania nadużycia jeżeli jest Klientem.

4. Logowanie jest dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu. Dochodzi do niego poprzez podanie   loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, które ustalane jest podczas rejestracji.

5. Usługę powiadamiania o nowych informacjach uruchamia się poprzez zapisanie się do newslettera.

6. Podczas modernizacji lub przebudowy Serwisu albo prac konserwatorskich systemu teleinformatycznego Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług.

7. Usługodawca nie odpowiada w żadnej mierze za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

8. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta oraz Salonu za brak pojawienia się Użytkownika na umówionej wizycie, ani wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Klienta albo Salonu. W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości odbycia wizyty zainteresowane strony zobowiązują się odwołać wizytę na swoim profilu i poinformować drugą stronę telefonicznie lub za pomocą e-maila o zaistniałym fakcie.

 

§4. Dodawanie opinii i informacji o Klientach i Salonach

 

1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie ZnanyStylista.

2. Opinie i informacje o Klientach i Salonach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej.

3. Opinie i informacje o Klientach i Salonach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika, a nie relacjach innych osób.

4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego Klienta lub Salonu.

5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych w serwisie ZnanyStylista bez pisemnej zgody Usługodawcy.

6. Wszelkie Informacje, opinie oraz komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do jakiejkolwiek nienawiści: rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

7. Użytkownik poświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.

8. Wszelkie sprzeczne z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa opinie oraz informacje Usługodawca ma prawo usunąć (już opublikowane) oraz odmówić opublikowania.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Klientów.

 

§5. Profile Salonów

 

1. Utworzenie Profilu nowego Salonu wymaga podania podstawowych informacji o nim.

2. Podstawowe informacje o Kliencie i Salonie obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko Klienta, miasto prowadzenia Salonu, usługi w Salonie, a także dane adresowe i kontaktowe Salonu.

3. Każdy Salon posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Salonów. Profile powtarzalne będą scalane jeśli zawierają dodane już opinie lub usuwane.

4. Każdy Klient może utworzyć lub potwierdzić Profil Salonu. W tym celu musi dokonać rejestracji.

5. Profil Salonu utworzony lub potwierdzony przez Klienta oznaczony jest w bazie danych jako „Profil zweryfikowany”.

6. Na PROFILU PROMOWANYM Klient otrzymuje dodatkowe uprawnienia, które obejmują między innymi:

a) edytowanie informacji o sobie,

b) dodawanie zdjęć, logotypu

c) odpowiadanie na opinie wystawione przez Użytkowników,

d) przeglądanie statystyk wizyt.

7. Klient może zamieszczać zdjęcia na Profilu swojego Salonu. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zdjęć zamieszczonych przez niego w Serwisie ZnanyStylista. 

7.1 Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób bez ich zgody. 

7.2 Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. barwa, kontrast). Zabronione jest ponadto zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu ZnanyStylista.

7.3 Zdjęcie, które nie spełnia powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Klienta o tym fakcie.

8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji, a te już opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

9. Klient ma prawo zamieszczać logotyp administrowanej przez siebie placówki. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego przez siebie w Serwisie, a logotyp nie spełniający powyższego kryterium może zostać usunięty przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Klienta o tym fakcie.

 

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w serwisie ZnanyStylista i aktywację Konta.

2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz jego załączników i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4. W celu rejestracji Użytkownik lub Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.znanystylista.pl/rejestracja.

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Klientom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Klienta, chyba że zażąda tego uprawniony organ.

6. Właścicielem Profilu Salonu może stać się każdy Użytkownik, który dodatkowo potwierdzi swoje uprawnienia do administrowania Profilem.

7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu Salonu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik lub Klient:

a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Klienta na ich zamieszczanie w Profilu Salonu,

c) potwierdza prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych,

e) wyraża zgodę na udostępnianie usług Konta/Profilu serwisu ZnanyStylista przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.

10. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta w serwisie ZnanyStylista.

11.Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

12. Zabrania się korzystania z Kont, które należą do innych podmiotów.

Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Profesjonalista otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta, zaakceptowanie niniejszego regulaminu i umożliwia logowanie. Logowanie (i rejestracja) może się odbywać również przez Facebook oraz Google Plus.

13. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

14. Użytkownik lub Klient może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta. Skasowanie konta przez Profesjonalistę lub Właściciela nie powoduje usunięcia jego Profilu.

15. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

16. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek serwisu ZnanyStylista.

17. Usługodawca ma prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych zdjęć, informacji i opinii w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 

§7. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Klienta.

2. Użytkownik lub Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie ZnanyStylista, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu ZnanyStylista i udostępnianie przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Klienta. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów nieodpłatnych. 

5. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu ZnanyStylista, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Klienta i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w serwisie ZnanyStylista zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie".

3. Pozostałe uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą formularza kontaktowego w znajdującej się u dołu każdej strony w zakładce ‘Kontakt’.

4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Klienta.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Klienta w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: biuro@znanystylista.pl.

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

7. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Klientów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

2. Użytkownik i Klient ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie ZnanyStylista.

 

 

Wszystkie salony fryzjerskie w jedym miejscu. Stopka Znanego stylisty.

Copyright Znany Stylista 2015. All rights reserved

Graphic & CodeAURA GROUP